musicalna

31 tekstów – auto­rem jest mu­sical­na.

Da­jesz z siebie wszys­tko - bo kochasz,
Bie­rzesz - tyl­ko trwasz, nie zaw­sze wiedząc w czym i po co. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 20 maja 2014, 00:37

Cza­sem trze­ba się pod­dać, żeby w spo­koju nab­rać sił.
Przeg­rać - to nie wstyd, suk­ces to pod­nieść z bru­ku twarz. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 29 kwietnia 2014, 03:46

Przy­jaźń pójdzie za tobą w ogień, ale tyl­ko ta praw­dzi­wa - 
w twoim og­niu nie spłonie. 

myśl
zebrała 113 fiszek • 1 kwietnia 2014, 01:14

Kiedy pa­lisz za sobą mos­ty do ludzkich serc
- nie dziw się, że już tyl­ko cisza co­raz głośniej dzwo­ni do twoich drzwi. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 7 lutego 2014, 03:42

Zra­nione ser­ce pat­rzy in­nym okiem. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 10 października 2013, 14:22

Miłość mu­si mieć przes­trzeń - żeby oddychać. 

myśl
zebrała 163 fiszki • 22 sierpnia 2013, 02:11

Naz­wij mnie przy­jacielem - gdy two­je spra­wy staną się dla mnie ważne. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 5 sierpnia 2013, 01:46

Na­dużywa­ne słowo " przep­raszam " ma taką war­tość co człowiek, który nim szafuje. 

myśl
zebrała 148 fiszek • 23 lipca 2013, 02:17

Wy­bujała wyob­raźnia płynie w li­ryce jed­nych, to­nie w dra­macie dru­gich.Epikę zos­tawmy na przemyślenia. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 16 lipca 2013, 01:13

Miłością wy­pełnisz pus­tkę każde­go. Niena­wiścią - tyl­ko swoją. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 14 lipca 2013, 01:11
Zeszyty
  • Myśli – ta­kie życiowe

  • wiersze – niesa­mowi­te, co ludzie tworzą xD 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

musicalna

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność